Členstvo v odboroch

Neexistuje žiadna univerzálna odpoveď na otázku, prečo byť v odboroch. Každý z nás musí vedieť, prečo je dobré byť v odboroch.

Základnou odpoveďou mnohých z nás je snaha dosiahnuť lepšie pracovné, mzdové a sociálne podmienky u zamestnávateľa. Sám zamestnanec niekedy nemôže z obáv o udržanie si pracovného miesta a niekedy sa nechce domáhať z obáv o prípadný postih zo strany zamestnávateľa svojich práv.

Členstvo v odborovej organizácii umožňuje zamestnancovi sa anonymnejšie a s väčším dôrazom domáhať sa ochrany svojich práv a oprávnených záujmov voči zamestnávateľovi najmä prostredníctvom kolektívneho vyjednávania. Jediným oprávneným subjektom na vedenie kolektívneho vyjednávania a uzatváranie kolektívnej zmluvy je výlučne odborová organizácia.

Zákonník práce i ostatné pracovnoprávne predpisy poskytujú odborovej organizácii a jej členom možnosť domáhať sa svojich práv prostredníctvom kompetencii v rôznych oblastiach voči zamestnávateľovi, a to napr. v oblasti rozvrhovania pracovného času, odmeňovania zamestnancov, sociálnej politiky zamestnávateľa alebo spolupôsobiť pri skončení pracovného pomeru zamestnancov.