Naše ciele

MODERNÉ ODBORY AIOS svoje ciele určujú na základe rozhodnutia svojich členov a podľa ich skutočných potrieb.

MODERNÉ ODBORY AIOS sa preto snažia hlavne o:

  • obhajobu práv a oprávnených záujmov svojich členov v pracovnoprávnej oblasti, a to najmä pri riešení otázok zamestnanosti, zlepšovania pracovných a sociálnych podmienok zamestnancov alebo zvyšovaní miezd prostredníctvom kolektívneho vyjednávania,
  • výkon kontroly nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov s cieľom ochrany právnych nárokov členov MODERNÝCH ODBOROV AIOS,
  • presadzovanie špecifických požiadaviek členov MODERNÝCH ODBOROV AIOS z rôznych povolaní alebo hospodárskych odvetví napr. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovných podmienok žien, mladistvých zamestnancov alebo zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou,
  • poskytovanie bezplatnej právnej pomoci a právneho poradenstva pre členov MODERNÝCH ODBOROV AIOS v prípade potreby alebo ťaživej sociálnej situácii.