Novinky

Oznam

Oznam

Važení odborári,

chceme Vás veľmi pekne poprosiť, aby ste pri návšteve Aquaparku Trnava mali so sebou členský preukaz, aby ste sa ním vedeli v prípade potreby preukázať.

MODERNÉ ODBORY AIOS potvrdzujú svoje významné postavenie aj v oblasti služieb a logistiky

MODERNÉ ODBORY AIOS potvrdzujú svoje významné postavenie aj v oblasti služieb a logistiky

 

 

Moderné odbory AIOS po svojom etablovaní sa spolu so svojimi partnerskými organizáciami v oblasti automobilového priemyslu ako najvýznamnejšieho odborového zväzu, postupne potvrdzujú svoju vedúcu úlohu aj v oblasti služieb a logistiky.

 

Na základe požiadaviek zamestnancov prišlo k založeniu novej základnej odborovej organizácie aj v spoločnosti Amazon Fulfillment Slovakia, s.r.o., ktorá bola zamestnávateľovi predstavená dňa 4. 9. 2018. Prvé stretnutie medzi zástupcami zamestnávateľa i novej odborovej organizácie, ktorá bude pôsobiť pod názvom ZO OZ MODERNÉ ODBORY AIOS Amazon Slovakia, sa nieslo v priateľskej atmosfére, pričom obe strany deklarovali záujem o efektívnu spoluprácu v záujem zlepšovania pracovných a mzdových podmienok zamestnancov i rešpektovaniu požiadaviek a potrieb zamestnávateľa.

 

Nová odborová organizácia sa bude snažiť najmä o vyvíjanie trvalej činnosti, ktorá by mala prispieť k zvýšeniu spokojnosti zamestnancov prostredníctvom riešenia ich každodenných problémov a starostí na pracovisku, a to aj prostredníctvom úspešného procesu kolektívneho vyjednávania, ktoré by malo byť hlavnou úlohou každej odborovej organizácie.

 

ZO OZ MODERNÉ ODBORY AIOS Amazon Slovakia sa pritom môže spoľahnúť na plnú podporu a solidaritu všetkých odborových organizácií združených v odborovom zväze MODERNÉ ODBORY AIOS a ich partnerských organizácií, keďže práve na princípoch vzájomnej kooperácie, súdržnosti a podpory najslabších je odborový zväz MODERNÉ ODBORY AIOS založený.

Hanba pri kolektívnom vyjednávaní alebo ako víno piť a vodu kázať

Hanba pri kolektívnom vyjednávaní alebo ako víno piť a vodu kázať

Bohužiaľ, to, čo sa už dlho pošuškávalo v kuloároch, sa stalo dňa 6. 2. 2018 realitou, ktorá nemá nič spoločné s právom zamestnancov na lepšie pracovné a mzdové podmienky, ale je skôr politickou dohodou pre zúčastnených.

 

Dňa 6. 2. 2018 Odborový zväz KOVO a Zväz strojárskeho priemyslu SR uzatvorili Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa na roky 2018 – 2019, predmetom ktorej je aj úprava pracovných podmienok a mzdových podmienok zamestnancov v oblasti automobilového priemyslu a jeho subdodávateľských spoločností, keďže sociálni partneri sa rozhodli uzatvoriť kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa aj na SK NACE 29. Problémom nie je samotná skutočnosť, že obe zmluvné strany uzatvorili Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ale to, že ju uzatvorili v rozpore s §3a zákona o kolektívnom vyjednávaní a možno ešte dôležitejšie, že obsah Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa je výsmechom všeobecne deklarovanej snahe zo strany Odborového zväzu KOVO #za vyššie mzdy.

 

Tak ako sme už v minulosti deklarovali, odborový zväz MODERNÉ ODBORY AIOS predložil relevantným zamestnávateľským zväzom návrh kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorá mala v úmysle zdôrazňovať najmä sociálny rozmer úpravy pracovných podmienok. Súčasne osobitne riešiť problémy, ktoré sa vyskytujú v oblasti automobilového priemyslu, pričom zdôrazňovaná bola najmä myšlienka rastu priemerných miezd zamestnancov. Keďže úprava taríf stratila v oblasti automobilového priemyslu svoj zmysel vzhľadom na rôznu úroveň mzdových podmienok spoločností. MODERNÉ ODBORY AIOS dokonca vyzvali po doručení listu zo strany zamestnávateľského zväzu o potrebe spoločného postupu v kolektívnom vyjednávaní oboch odborových zväzov Odborový zväz KOVO k rokovaniu. Na túto výzvu však Odborový zväz KOVO nikdy nereflektoval a postupoval spolu so zamestnávateľom v priamom rozpore s §3a zákona o kolektívnom vyjednávaní, keďže nebola preukázaná skutočnosť, ktorý odborový zväz zastupuje väčší počet zamestnancov v oblasti automobilového priemyslu.

 

Dnes však už je jasné prečo. To, na čo sme upozorňovali, že Odborový zväz KOVO sa stal v oblasti automobilového priemyslu nereprezentatívny sa potvrdilo aj obsahom podpísanej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Kód SK NACE 29, ktorý definuje oblasť automobilového priemyslu, je v podpísanej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa vymedzený dvomi marginálnymi spoločnosťami z pohľadu celého automobilového priemyslu, a to Kromberg /Schubert, sr.o. a Tomark, s.r.o., ktoré spolu reprezentujú cca. 1200 zamestnancov (nie členov). Chýbajú automobilové spoločnosti, chýbajú veľkí subdodávatelia a chýba vôbec zmysel uzatvárania kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre oblasť automobilového priemyslu pri takejto reprezentatívnosti odborového zväzu. Ak v tejto situácií ešte zohľadníte podpísané Memorandum o spolupráci pri kolektívnom vyjednávaní medzi odborovými organizáciami Odborového zväzu KOVO v oblasti automobilového priemyslu, vyznieva tento prípad ešte komickejšie.

 

Druhý dôvod, pre ktorý možno túto kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa označiť za hanbu je však jej vlastný obsah, ktorý mediálnou manipuláciou bol označený za úspech a ešte dodnes je takto prezentovaný aj na webovej stránke Odborového zväzu KOVO. Zmluvní partneri síce navýšili mzdy o o 5,22 %, čo vo finančnom vyjadrení znamená priemerný rast každej tarifnej triedy o 31 €. V prvých šiestich tarifných triedach predstavuje rast tarifných miezd dokonca 7,88%, čo – premenené na finančné vyjadrenie – znamená rast každej tarify v priemere o 37,70 €. Úplným opomenutím však nebola zverejnená absolútna hodnota sadzby v tarifnej stupnici, ktorú Odborový zväz KOVO dohodol pre svojich členov – zamestnancov. V prvej sadzbe je hodnota 465 Eur (pod úrovňou minimálnej mzdy), v druhej sadzbe je hodnota 480 Eur (úroveň minimálnej mzdy), v tretej sadzbe je hodnota 500 Eur (20 Eur nad minimálnou mzdou) a tak ďalej, a to všetko brutto.

 

Dohadovať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa v oblasti tarifného odmeňovania v súčasnej situácií zásadného nedostatku pracovných síl, bezkonkurenčného zvyšovania miezd pohybujúceho sa na ročnej úrovni atakujúcej v niektorých spoločnostiach 10%, je nepochopiteľné a neakceptovateľné. A to najmä v situácií, keď žiadne ďalšie nároky vo výhodnejšej uprave pre zamestnancov z tejto kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre oblasť automobilového priemyslu pre zamestnancov nevyplývajú.

 

Nechceme špekulovať, prečo bola táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa takýmto spôsobom a v takomto obsahu uzatvorená a prečo boli práva zamestnancov na dva roky vymenené za niečo, čo asi nemá nič spoločné s činnosťou odborov. Aj takéto dohody bohužiaľ škodia celému odborovému hnutiu a aj takéto dohody sú príčinou toho, prečo majú zamestnanci pocit, že odbory sú dohodnuté so zamestnávateľmi a nezastupujú ich práva účinne.

 

Za MODERNÉ ODBORY AIOS však môžeme sľúbiť, že nebudeme súhlasiť s takýmto kupčením dôvery zamestnancov v odbory a pripravujeme právne kroky smerujúce k právnemu spochybneniu tejto kolektívnej zmluvy a jej dopadu do oblasti automobilového priemyslu, pretože teraz je čas na zvyšovanie miezd, teraz je čas na zlepšovanie pracovných a mzdových podmienok zamestnancov.

 

#za vyššie mzdy 🙂 … ale s kým?

 

Základná organizácia Moderné odbory AIOS Schaeffler Skalica je oprávnená na kolektívne vyjednávanie

Základná organizácia Moderné odbory AIOS Schaeffler Skalica je oprávnená na kolektívne vyjednávanie

Hovorí sa, že keď robíte veci s plným nasadením a veríte tomu, čo chcete dosiahnuť, úspech je zaručený. Napriek tomu, že si naši kolegovia v základnej organizácii Moderné odbory AIOS Schaeffler Skalica za posledné mesiace prešli pomerne náročnou cestou od založenia odborovej organizácie, motivovania zamestnancov, aby sa stali jej členmi prostredníctvom reálneho riešenia ich problémov až po samotný spor v rámci začatého kolektívneho vyjednávania a mediálnej  negatívnej a ohováračskej protikampane zo strany druhej odborovej organizácie, môžeme s veľkým potešením konštatovať, že ich úprimné snaženie a odhodlanie malo pozitívny výsledok.

Dňa 23. 1. 2018 bolo našej odborovej organizácií Moderné odbory AIOS Schaeffler Skalica doručené oprávnenie nezávislého rozhodcu určeného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR o práve na rokovanie a uzatváranie kolektívnej zmluvy u zamestnávateľa.

Rozhodnutie rozhodcu síce predstavuje len začiatok našej spoločnej cesty o dosiahnutie lepších pracovných podmienok u zamestnávateľa spolu so zamestnancami, veľmi pozitívne však vnímame podporu samotných zamestnancov pri tejto neľahkej práci, ktorú našim kolegom poskytovali počas celého uplynulého obdobia, za čo im samozrejme patrí poďakovanie.

Prajeme preto kolegom v základnej organizácii Moderné odbory AIOS Schaeffler Skalica, aby v rovnakom úsilí pokračovali aj v samotnom kolektívnom vyjednávaní a aby sa im podarilo dosiahnuť aj úspešný výsledok kolektívneho vyjednávania, pri ktorom však budú opakovane potrebovať podporu všetkých zamestnancov.

Marián Kalman

predseda OZ Moderné odbory AIOS

 

Moderné odbory AIOS majú svojich členov už aj na Inšpektoráte práce Bratislava

Moderné odbory AIOS majú svojich členov už aj na Inšpektoráte práce Bratislava

Odborový zväz Moderné odbory AIOS sa nesnaží o zlepšovanie pracovných podmienok výlučne v oblasti priemyselnej výroby alebo služieb. Po založení základnej odborovej organizácie v oblasti finančnej správy a školstva vznikla v priebehu posledných kalendárnych dní aj nová základná organizácia na Inšpektoráte práce Bratislava.

  (viac…)